Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING EVERS SOERJATIN N.V.

 1. Evers Soerjatin N.V. (“Evers Soerjatin”) onderschrijft het belang van een correcte en adequate bescherming van persoonsgegevens binnen haar organisatie. Persoonsgegevens worden door Evers Soerjatin zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
 2. Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Deze persoon wordt de ‘betrokkene’ genoemd. In het geval van Evers Soerjatin moet hierbij vooral worden gedacht aan een cliënt, sollicitant en een contactpersoon bij een leverancier.
 3. In deze privacyverklaring worden betrokkenen geïnformeerd welke persoonsgegevens Evers Soerjatin van hen verwerkt, voor welke doelen en welke rechten betrokkenen in dat kader hebben. Hierdoor wordt onder meer uitvoering gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
 4.  
  Persoonsgegevens die Evers Soerjatin verwerkt

 5. Evers Soerjatin verwerkt persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van haar juridische dienstverlening die in de overeenkomst van opdracht met de cliënt is overeengekomen. Persoonsgegevens van cliënten zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens. Zij worden door Evers Soerjatin onder meer verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht, waaronder het geordend opslaan van de gegevens in het cliëntdossier en de verwerking daarvan in bijvoorbeeld processtukken, en bij het opstellen, opslaan, verzenden en innen van declaraties.
 6. Evers Soerjatin verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de uitvoering van haar werving- en selectiebeleid, in het bijzonder het vervullen van vacatures. Persoonsgegevens van sollicitanten bestaan onder meer uit sollicitatiebrieven, CV’s, cijferlijsten, stagebeoordelingen, referenties en correspondentie met wervingsbureaus. Deze gegevens worden door Evers Soerjatin verwerkt bij de ontvangst en opvolging van sollicitaties.
 7. Evers Soerjatin verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen bij leveranciers ten behoeve van de goederen en diensten die door deze leveranciers aan Evers Soerjatin worden geleverd. Deze persoonsgegevens bestaan onder meer uit namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokken contactpersonen. Evers Soerjatin verwerkt deze bij aanvang van de relatie met de leverancier, bij wisseling van de contactpersoon/contactpersonen en/of bij tussentijdse wijziging van de contactgegevens.
 8.  
  Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 9. De verwerking van persoonsgegevens van cliënten is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Evers Soerjatin rusten, bijvoorbeeld die voortvloeien uit de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten geschiedt op basis van toestemming van betrokkene doordat deze op eigen initiatief persoonsgegevens verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen bij leveranciers is noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst met de leverancier.
 10.  
  Bewaartermijn

 11. Evers Soerjatin bewaart persoonsgegevens van cliënten en contactpersonen bij leveranciers niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Indien een sollicitant niet wordt aangenomen, worden de betrokken persoonsgegevens binnen vier weken verwijderd c.q. vernietigd.
 12.  
  Doorgifte aan derden

 13. Evers Soerjatin deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en waar nodig met toestemming van de betrokkene. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om correspondentie met een wederpartij, het inschakelen van een deskundige ten behoeve van een rapport of een notaris voor het opmaken van een notariële akte. Daarnaast zal Evers Soerjatin persoonsgegevens aan een derde verstrekken zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 14. Met een derde partij die namens en in opdracht van Evers Soerjatin persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld externe softwareleveranciers, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor een juiste omgang met die persoonsgegevens is geborgd. Derde partijen die Evers Soerjatin inschakelt en die zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn, zijn voor de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens zelf verantwoordelijk. Voorbeelden hiervan zijn een accountant, notaris, belastingadviseur en deurwaarder.
 15.  
  Beveiliging

 16. Evers Soerjatin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de inrichting en het beheer van de ICT-omgeving, het voorkomen en mitigeren van de gevolgen van datalekken en de beveiliging van het kantoorpand.
 17.  
  Rechten van betrokkenen

 18. Een betrokkene heeft het recht Evers Soerjatin te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een verzoek hiertoe wordt schriftelijk bij onderstaande contactpersoon ingediend. Vervolgens wordt er binnen twee weken contact met betrokkene opgenomen. Er kunnen wettelijke verplichtingen zijn waardoor Evers Soerjatin geen of slechts ten dele aan het verzoek gehoor kan geven.
 19.  
  Contactpersoon

 20. Vragen of opmerkingen ten aanzien van deze privacyverklaring kunnen aan Hennie Molenaar worden gericht: (+31) 20 572 7872, hennie.molenaar@everssoerjatin.com.
 21.  
  Deze privacyverklaring

 22. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. De onderhavige versie is de meest recente en is gedateerd 20 juli 2018.

 

Evers Soerjatin N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70188793. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Evers Soerjatin N.V. van toepassing die onder meer een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en ook beschikbaar op www.everssoerjatin.com. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.